من(4)

با نامش

قبلش "من" را بخوانید.

"من" را که ادامه بدهی آخرش می رسد به "تو". آنوقت است که این "من" ارزش پیدا می کند. اما اینجا آخر مسیر نیست؛ "من" و "تو" باید برسند به "او", وگرنه این رسیدن ارزش ندارد.

بعدش "تو(۴)" را بخوانید.

 

/ 1 نظر / 72 بازدید