یک نفر می آید...

با نامش

 

همه چیزهای عادی و معمولی، به ناگاه جدی و خاص می شوند. به ناگاه تمام روزمرگی ها، عجیب می شوند. تمام روزهای خداوندی، جدید می شوند. تمام اتفاقات، پر از هیجان می شود. یک روز، "یک نفر" می آید و به ناگاه این "یک نفر" میان آن همه نفر خاص می شود...


دونفری

/ 0 نظر / 118 بازدید